hits

Norske verdier kan ikke tas for gitt

kommentarer
Oslo 20150814.Pakistans nasjonaldag ble feiret med barnetog fra Frognerparken til den pakistanske ambassaden i Oslo fredag.Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Feiring av Pakistans nasjonaldag i Oslo i 2015. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

Våre verdier kan ikke tas for gitt. De må videreformidles til nye generasjoner i skole og barnehage, men norske verdier er på ingen måte under press fordi noen foretrekker falafel framfor vaffel. Våre nye landsmenn har bidratt til å øke verdibevisstheten.

Av Knut Arild Hareide, leder KrF og gjesteredaktør i Nettavisen

Verdidebatten som har preget oppkjøringen til valgkampen bør ikke avfeies som uviktig eller irrelevant. Den bør heller ikke reduseres til floskler om bunad, brunost og barne-tv. Norske verdier er på ingen måte under press fordi noen foretrekker falafel framfor vaffel. Verdidebatten er trolig den viktigste offentlige samtalen vi kan ha i dag, fordi den handler om hvilke verdier som skal prege Norge i årene som kommer og hvilket samfunn vi vil ha.

De grunnleggende verdiene i det norske samfunnet må ikke tas for gitt. Likestilling, rettstat, ytringsfrihet, trosfrihet og demokrati kom ikke av seg selv. De har krevd kamp, og det vil kreve kamp å beholde dem. For Europa og Norge har gresk demokrati, romersk lov, jødisk rettferdighetsetikk og det kristne idealet om nestekjærlighet og likeverd, vært helt avgjørende. Den verdiarven er verdt å ta vare på. Dette er ikke flyktige størrelser, men tidløse verdier som har preget Europa og Norge i århundrer, og som fortsatt preger oss. Dette er verdiene innvandrerne flykter til, og det er verdiene som gir den beste integreringen.

For å svare på spørsmålet i overskriften er det viktig å understreke at de aller fleste innvandrere elsker friheten, demokratiet og menneskerettighetene vi bygger på. Historien viser at innvandrere kan være en viktig ressurs for et land, og bidrar med arbeidskraft, nye ideer og impulser. Nøkkelen er god integrering som bryter passivitet og gir mulighet til arbeid, utdanning og til å bidra på alle arenaer i samfunnet.

Les også: Ingen verdier er norske

Men, det finnes også de som bærer med seg holdninger som utgjør en trussel mot norske verdier. Det kan være ideer som tvangsekteskap, i stedet for individets frihet til å velge ektefelle. Det kan være krav om sharialover, til fortrengsel for rettsstaten. Det kan være kvinneundertrykkende holdninger, kjønnslemlestelse og sosial kontroll, som undergraver likestilling og likeverd. I slike tilfeller skal vi forsvare våre verdier og gjøre det klart hva som er akseptabelt i Norge. Vi skal selvsagt også bekjempe det som bryter med norsk rett. 

Knut Arild Hareide. Foto: Jørgen Berge/Mediehuset Nettavisen

Vi skal stå opp for rettsstatsprinsippene i møte med æresrelatert vold og privat hevn. Vi må si ifra mot all form for antisemittisme, der holdninger preget av jødehat kommer fram. Flerkoneri er en annen praksis som vi ikke må gi innpass. Vi må aldri akseptere at folk trues og trakasseres fordi de konverterer til en annen tro, eller godta trusler om vold og terror mot annerledes tenkende. Trosfrihet og ytringsfrihet må ikke tas for gitt, men forsvares. Ikke minst må vi slå ring om fred og sikkerhet i møte med ekstreme islamistiske miljøer som forsvarer terror og «hellig krig».

Viktig er det også at forsvaret for disse verdiene føres på en måte som ikke undergraver de samme verdiene vi vil bevare. Sikkerhetsbestrebelsene må ikke ende opp i et overvåkingsamfunn. Kampen mot misbruk av asylsystemet må ikke føre til at vi unnlater å hjelpe de som lider under forfølgelse og krigens brutalitet. Vi må ikke la fremmedfrykt gjøre oss fremmed for våre egne verdier. Tillit, samhold og åpenhet mot verden er også umistelige kjennetegn på vårt samfunn.

Les også: Tajik: «Dette er de ekte norske verdiene»

Våre verdier kan ikke tas for gitt. De må videreformidles til nye generasjoner i skole og barnehage. Den verdidebatten vi ser i Norge, Sverige og store deler av Europa kan tyde på at skjer en oppvåkning om verdier. Et lite hjemlig eksempel på dette kan være den sterkt økende støtten K-en i KRLE faget har fått i løpet av få år. For fire år siden stod KrF helt alene om den saken.

Innvandring kan bidra til å sikre norske verdier, gjennom å bidra til økt verdibevissthet. Impulser utenfra kan øke bevisstheten om hva som er de viktige og gode verdiene i samfunnet, hva som er verdt å kjempe for og hva som gjerne kan endres.