hits

12 prov

Young man reading the Holy Koran

Av  Martin A. Engeset, fyste formann for Mensa Norge med mangerig interesse for koranen.  


Koranen og Islam pstr be utan prov at Koranen er kopi av Moderboka i Himmelen, hgt respektert av Allah og englane, og nedsend av Allah til Muhammed ved inspirasjon og via engelen Gabriel. Den er guden sine eksakte ord og difor ufeilbarleg og feilfri - s feilfri at perfeksjonen er prov for at boka er guden sine ord (td. vers 4/82). Men:

 1. Koranen inneheld utrulege 1750+ faktafeil og 350+ andre ikkje-religise feil. Evt. religise feil kjem i tillegg. Ingen allvetande gud gjer mengder av feil i si heilage bok.

 2. Mange av feila er s grove, at kvar av dei eller nokre f i lag er sjlvstendige prov for at Koranen ikkje er orda til ein gud. Td. verdsbiletet: 7 materielle himmelkvelvar kviler p Jorda med usynlege syler. Stjernene er feste til den nedste himmelen - under mnen - og nytta som stjerneskot for jaga bort jinnar og vonde nder som vil spionera p himlane. Under himlane er det 7 (flate) Jorder (namngjevne i Hadit), med Helvete nedst. Elvane Nilen og Eufrat startar i himlane. Ingen gud treng lna gamal, feilaktig gresk og persisk astronomi og litt til, i  samsvar med kva ein trudde var kunnskap p Muhammed si tid i Arabia.

 3. Koranen inneheld 300+ interne sjlvmotseiingar (og fleire eksterne). Ingen allvetande gud har s drleg oversyn, at han motseier seg sjlv hundrevis av gongar. 2400+ feil allereie.

Les ogs: - Det er mer vold i Bibelen enn i Koranen


 4. Koranen har 650+ punkt der teksta er s uklar, at Islam enno i dag ikkje sikkert veit kva som er meint. Ingen allvetande gud er s omtka, at han ikkje greier uttrykka seg heilt eintydig, og spesielt ikkje i noko s viktig som ei psttt heilag bok.

Martin A. Engeset

 5. Koranen inneheld mykje bibelsk stoff, men den tok slikt fr legender, etc., ikkje fr Bibelen (vitskapen kjenner dei fleste kjeldene). Dermed avvik Koranen sine bibelske punkt fr kva Bibelen verkeleg seier, p over 1500 stadar. Muhammed forklara alle slike feil med den aldri prova pstanden at rsaka var at Bibelen var forfalska, og at han hadde rette tekster. Men vitskapen kjenner 13.000 skrift eller fragment fr Bibelen og 32.000 andre med sitat fr/referanse til Bibelen, alle eldre enn 610 e.Kr. (d Muhammed starta misjonering). I tillegg har ein minst 5000 s gamle spor fr arkeologi, byggverk, kunst, etc. Tekstene er alle dei same som ein finn i Bibelen i dag - den same som p Muhammed si tid. Alts har dei gamle skriftene ikkje blitt forfalska. (Godt prov: Hadde ei einaste prova  forfalsking blitt oppdaga, hadde Islam ROPA om det.) Ingen allvetande gud kjenner Bibelen s drleg, at han feilsiterar 1500+ gongar.

Les ogs: Koranens mange meininger

 6. Qumranrullane inneheld store delar av Gamle Testamentet, fr 150-50 f.Kr. - dei same tekstene Jesus las fr i synnagogene og Tempelet. Hadde tekstene vore forfalska, hadde ein profet s sentral  som Jesus er ogs i Islam, sagt ettertrykkeleg ifr. Det gjorde han ikkje. Alts m evt. forfalskingar ha skjedd etter Jesu dd i r 33. Men fleire av dei 50.000 spora nemnde i pkt. 5 er eldre enn ogs r 33 = ingen forfalskingar mogeleg. Og for perioden 33 - 610 e.Kr. har ein s mange kjelder, at det er forgjeves hevda forfalskingane skjedde d. Einkvar allvitande gud hadde visst dette. Det er heller aldri forklara korleis titusenvis av skrift, innkludert sitat i brev, handelskorrespondanse, bibelord  hogde i stein, etc ,  spreidde over 3  kontinent, alle kunne finnast og identisk forfalskast, og det s dyktig at moderne vitskap ikkje ser forfalskingane.

 7.  Jesus var iflg. Koranen truande muslim. Men det finnest flust med skriftlege og andre kjelder fr Jesu tid, og dei provar at jdane, og dermed Jesus, sin religion ogs d var den jdiske.

 8. Koranen hevdar vera den originale religionen p Jorda fr Adam og Abraham og opp, og over heile Jorda - absolutt alle samfunn p Jorda til alle tider fr Muhammed, hadde profetar som forkynte Islam. Men religionen vart forfalska av slemme personar til jdedom, kristendom og alle slag heidne religionar. Men vitskapen kjenner som nemnt minst 50.000 spor etter jde- og kristendom, og like mange etter andre religionar verda over, alle eldre enn r 610 e.Kr. Men det eksisterar ikke eit einaste spor etter islam, ein gud som den muslimske Allah eller ei bok ala koranen eldre enn 610  = heller ikkje denne sentrale pstanden i Islam er sann. 100.000 : 0 er eit prov av matematisk styrke. Ogs dette hadde einkvar allvetande gud visst.

9. Innveve i prov 8 er og historia: Skriftleg historie gr tilbake til 3300-3200 f.Kr., og har ikkje eit einaste ord relevant til Islam eldre enn 610 e.Kr. i nokon del av verda. S skriftleg historie provar at og den sentrale islamske pstanden om vera den opprinnelege religionen i verda, er usann, og at det ikkje er sant at Islam er eldre enn 610 e.Kr. - noko einkvar allvetande gud hadde visst. Som sagt: 100.000 : 0 er eit handfast prov.

10. Fleire av punkta i Koranen er fysisk umogelege. Td. er predestinasjonen - eit meget sentralt punkt i Koranen - umogeleg, dersom mennesket (eller dyr) har om enn berre  litt eigen vilje, slik Koranen pstr. Predestinasjon var viktig for Muhammed for gjera muslimar uredde i kamp - dei dyr ikkje fr Allah har bestemt, men p det tidspunktet dyr dei antan dei sr korn eller tek del i overfall eller slag. Men han trengde og fri vilje for mennesket, for elles er Allah
urettferdig dersom han straffar eller lner nokon for slikt han har predestinert - tvinga - dei til gjera. Islam er ikkje i stand til forklara sjlvmotseiinga, men pstr tafatt at be delar m vera sant, avdi det str i Koranen. Einkvar allvetande gud hadde visst at dersom to pstandar utelukkar kvarandre, kan maksimum den eine vera sann - i den immaterielle verda er det eit og anna som er umogeleg sjlv for ein allmektig gud. (Ogs bna kjem i klemme i Islam her. Allah har predestinert alt i livet ditt allereie fr du er fdd, innkludert nr du skal dy (og om du skal enda i Paradis eller Helvete iflg. Hadith). Alt
dette har han predestinert i samsvar med sin guddomeleg Plan ingen og ingenting kan endra. Men dersom ingen og ingenting kan endra kva som skal skje, kan heller ikkje bner endra noko.)

stand with Quran and rosary
Licensed from: discovery / yayimages.com


11. Boka Muhammad Lying in the Quran listar opp 100 punkt der Muhammed (Allah?) klart eller beviseleg lyg i Koranen. (Td. vart Ramses II sine trollmenn brtt truande muslimar (2000 r fr Muhammed) pga. sm mirakel Moses gjorde. Seinare forklarar Muhammed at rsaka til at Allah ikkje provar seg sjlv ved gjera mirakel, er at mirakel ikkje vil f nokon til tru likevel.) Ingen allvetande og allmektig gud treng lyga i si heilage bok. Dette s mykje desto meir som han mtte veta at lgnene ville bli oppdaga til slutt, og han missa tiltru. (Dei nemnde listene er ikkje fullstendige, men nermar seg likevel 5000 feil, etc. Er det og religise feil i boka, kan det gjenomsnitt lett vera 1 feil for kvart av dei vel 6000 versa i Koranen - p toppen av at den literrt sett ikkje er godt oppbygd, med td. mange gjentakingar, tilfelle av sviktande logikk, etc. Det er bakvasking av og blasfemi mot ein gud skulda han for hgrespekt for eller eller levering av slik kvalitet.)

12. Som nemnt i prov 10, er predestinasjon sentral i Koranen. Men det er meget enkelt prova at det ikkje er sant. Td. er det lett prova statistisk at dersom du plger ker i staden for delta i eit slag, er det langt strre sjanse for at du er i live neste dag. (Og om du likevel fall dd om p keren, ville det faktum at du dyde ein annan stad, skipla Allah sine predestinasjonar - hans guddomelege Plan om framtida.Kaoslovene er ubyelege der.)

Einaste mogelege konklusjon: Det er ikkje sant at Koranen er ein gud sine eksakte ord. (Alts vil det td. neppe st eit kongeleg, jordlikt luksusliv, tenarar og villege sexslavinner og venta ein dd krigar eller terrorist p "den andre sida".) Islam er heller ikkje i stand til fortelja kva for ein av dei 24 til dels avvikande variantane av Koranen godkjende av Islam (6 er i dagleg bruk i dag), i tilfelle er den som har Allah sine ord rett.

I og med ingen gud leverar ei bok av ein kvalitet og s full av feil som Koranen, er det berre 3 mogelege forfattarar:
1. Mrke makter - td. utkledde som Gabriel (Muhammed ville ikkje kunne sj skilnaden).
2. Ei sjuk hjerne. Medisinsk vetskap mistenker Muhammed hadde TLE - ein hjernesjukdom som kan gje slike religise opplevingar og inspirasjonar det er sagt Muhammad hadde.
3. Ei kald hjerne.

Eller ein kombinasjon av 2 eller 3 av desse. (Personleg trur eg ikkje p pkt. 1. Sjlv ikkje ein djevel p jakt etter offer, ville levera ein kvalitet som Koranen - han mtte veta at feila, etc. ville bli oppdaga og boka missa tiltru -  om han d ikkje var klar over at truande trur det dei har lyst til tru og fedrene pstr (taqlid p arabisk), og bls i fakta som provar noko anna.)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar