hits

Pasienter dør grunnet byråkratisk sommelAv Finn Helge Quist

BER OM EKSTERN GRANSKNING AV HELSEDIREKTORATETS «NYE METODER»

Helseminister Bent Høie har lenge utrykt at han vil skape «pasientenes helsevesen», men dette er Nye Metoder ingen bidragsyter til. «Pakkeforløpet for kreft» blir kun  blir tomme ord, siden det ikke er medisiner tilgjengelig for mange pasienter,   grunnet Helsedirektoratets Nye Metoders sommel med å godkjenne livreddende medikamenter som er godkjent i andre land. Når pasienter dør på grunn av mangel på medisiner og sommel, er det på tide at noen ser byråkratene i kortene.

Det har i pressen over lang tid fremkommet sterk kritikk av Helsedirektoratets «Nye Metoder». Både fagmiljø, kreftleger, pasientorganisasjoner og pasientene selv har over en lang periode påpekt den alvorlige og sendrektige lange saksgangen. Det unødvendige sommelet medfører at pasienter med alvorlig kreftsykdom dør mens de venter på at byråkratene i Nye Metoder skal behandle godkjenningssøknader for bruk av livsviktige medikamenter.  Pasientene trenger medikamentene hurtig, de har ikke tid mer sommel. Det er i tidlige presseoppslag fremkommet at medikamentene for lengst er godkjent og allerede i bruk ved offentlige sykehus i flere andre europeiske land, herunder i Danmark.

Nå er det fellesferie for både politikere og byråkrater, men kreftcellene tar ikke ferie. De fortsetter sitt destruktive arbeid, mens fortvilte pasienter og pårørende håper på at politikere og helsemyndigheter skal ta de ytterst alvorlige problemene på alvor.

Det har ikke manglet på bekymringsmeldinger. For et stykke tid siden, sendte noen av landets ledende kreftleger en bekymringsmelding til bl.a. helseminister Bent Høie, hvor man påpekte den urimelig lange saksbehandlingstiden:

Også Blodkreftforeningen har sendt bekymringsmelding.

Det har ikke manglet på advarsler og dyp bekymring fra fagmiljøene:

Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo Myalomatosesenter ved Rikshospitalet.

Det har heller ikke manglet på bekymrede uttalelser fra eksempelvis Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

BER OM EKSTERN GRANSKNING

Jeg tror noen utenfra må gå Helsedirektoratets Nye Metoder etter i sømmene.  Vi trenger en full og uhildet gjennomgang av byråkratiet av noen utenfra.  Det er ytterst alvorlig at pasienter dør grunnet byråkratisk sommel, og i flere tilfeller direkte in-kompetanse.

  • Meget lang saksbehandlingstid er regelen, ikke unntaket

  • Nye Metoder bryter selvpålagte tidsfrister i saksbehandlingen i et stort antall saker for livreddende medikamenter for dødssyke pasienter som ikke har tid til å vente. Brudd av tidsfrister er regelen, ikke unntaket.

  • Nye Metoder har i flere år operert med «en søknads-bunke» (Først inn ? først ut). Livreddende kreftmedikamenter ligger dermed og samler støv i den byråkratiske sirup, mens andre ikke-livreddende-medikamenter saksbehandles først. Konsekvensen er at pasienter dør, mens byråkratene somler.

  • De kritikkverdige forholdene har pågått over flere år, til tross for mange oppfordringer om bedre og raskere saksbehandling fra leger, kreft-organisasjoner og relevante fagmiljø. Dette avdekker er mangel på handlekraft, sviktende etatsledelse, kritikkverdig planlegging og ledelse av etaten.

  • Konsekvensen av dette er, at pasienter dør, mens de venter på at livreddende og helt avgjørende kreftbehandling skal bli godkjent i Norge.

  • Tilliten til det norske godkjenningssystemet er tynnslitt.  Den 28.august skal det for første gang i Norge arrangeres demonstrasjonstog mot Nye Metoder og den sendrektige saksbehandlingen som koster liv, samt mot våre politikere som ikke tar situasjonen på alvor . Det er alvorlig når dødssyke pasienter, Blodkreftforeningen, Kreftforeningen og Brystkreftforeningen ser seg nødt til å demonstrere, tilliten til etaten er tynnslitt. 

Med bakgrunn i punktene over, ber jeg helseminister Bent Høie om å igangsette en ekstern granskning av Nye Metoder. Det er viktig at fagmiljø, pasienter og organisasjoner har tillit til de viktige vurderinger som etaten foretar, og dagens uholdbare situasjon går på tilliten løs.

Jeg har ellers en avsløring, som jeg tror kan være et meget graverende forhold:

- HELSEDIREKTORATET MED ALVORLIG LOGISK BRIST I SAKSBEHANDLINGEN?
- SKAL MANGE PASIENTER DØ GRUNNET FEIL SAKSBEHANDLING ?

BAKGRUNN:
Benmargskreft er en uhelbredelig og dødelig sykdom for alle som er rammet. Gjennomsnittlig levetid er ifølge offentlig statistikk ca 5 år. Det er grunn til å tro at snittlevetid er noe høyere, noe nye tall sannsynligvis vil vise. Det er i dag en lang rekke medikamenter godkjent i Norge til behandling av sykdommen, og de er gode. Norge har god kompetanse på behandling av sykdommen og dyktige leger landet over.

Problemet som pasienter og leger opplever, er at alle pasienter før eller siden blir immune mot det medikamentet de får. De må derfor ha et nytt medikament, og etter hvert blir man også immun mot dette, og man må ha enda ett nytt, og slik fortsetter det til man er immun mot samtlige medikamenter.

Til slutt har pasientene blitt immune mot alle behandlingslinjene, er man kommet til veis ende. For å gjøre dette forståelig, kaller vi de medisinene som i dag er godkjent i Norge, og som norske pasienter med denne diagnosen i dag behandles med, for medikamenter i «gruppe 1»

MANGE NYE MEDIKAMENTER
Mange norske pasienter med diagnosen, har nå ett berettiget håp om et langt liv, tross de dystre tallene for gjennomsnittlig levetid. Håpet skyldes, at en lang rekke nye medikamenter er godkjent i de fleste land i Europa.
Det er så mange som syv nye behandlinger godkjent i EU. La oss kalle disse medikamentene «gruppe 2». Blant medikamenter i «gruppe 2» har man meget store medisinske gjennombrudd, bl.a. Daratumumab, som er beskrevet som det største gjennombrudd noensinne i kampen mot sykdommen.

Andre medikamenter i «gruppe 2» er Carfilzomib og Ixazomib. Også disse er store og banebrytende medikamenter. Samtlige av medikamentene er for lengst godkjent i Danmark, men også en lang rekke land. Og de er gode, bedre enn de som er godkjent i dag i "gruppe 1"

KONSEKVENSER FOR PASIENTENE

Siden alle pasienter før eller siden blir immune mot medikamentene i «gruppe 1», vil samtlige av pasientene før eller siden ha behov for medikamentene i «gruppe 2» for å leve videre, og da snakker vi om mange år. Dette gjelder min nærmeste pårørende, men det vil også gjelde samtlige andre med diagnosen på et eller annet tidspunkt i sykdomsforløpet.

HVA GJØR HELSEDIREKTORATETS NYE METODER ?

Jo, de benytter rett og slett feil metode-vurdering. Med det mener jeg, at når Nye Metoder skal vurdere om de skal godkjenne de nye medikamentene, så vurderer de nærmest utelukkende om «de nye medikamentene (gruppe 2) er bedre eller dårligere enn medikamentene i «gruppe 1».

Som nevnt i innledningen, er de medikamentene man har i dag, og som allerede er godkjent i «gruppe 1»,  meget gode.  Så hvis et nytt medikament i «gruppe 2» som vurderes av Nye Metoder er like godt som dagens, men noe dyrere, risikerer man at det blir avslått.

For pasientene er dette en meningsløs metodevurdering, rett og slett fordi pasientene enten allerede er immune mot medikamenter i «gruppe 1», eller de vil alle bli det på et senere tidspunkt.

TELEFONSAMTALE I GÅR

For å være sikker på at jeg hadde rett forståelse av Nye Metoders saksbehandling, ringte jeg onsdag Statens Legemiddelverk. Jeg la frem problemstillingen, og spurte samme spørsmål hele to ganger for å være sikker:

Mitt telefonspørsmål:

«Kan du bekrefte eller avkrefte, at jeg har rett forståelse. Er det slik, at dere utelukkende vurderer om de nye medikamentene (gruppe 2) er bedre eller dårligere enn de «gamle» medikamentene (gruppe 1), når dere vurderer om et nytt medikament skal godkjennes i Norge?»

Saksbehandler bekreftet to ganger at jeg hadde rett forståelse.

HER ER DET OGSÅ DOKUMENTERT:
Hør på DAGNYTT18 fra den 10 juni, tid: 33.42 ut i klippet på denne lenken: https://tv.nrk.no/?/dagsnytt-atten?/NNFA56071017/10-07-2017?

SJOKKERENDE !

Skandalen er dermed et faktum.

Helsedirektoratet benytter en metodevurdering som ikke er relevant for samtlige pasienter med diagnosen benmargskreft. Vurderingen de gjør, er om det nye medikamentet i «gruppe 2» er dårligere, like god, eller bedre enn det gamlemedikamentet  i «gruppe 1», og helseøkonomiske «Kost/nytte-regnestykker» rundt dette.

De hensyntar dermed ikke at alle pasienter før eller senere blir immune mot mediakamentene i «gruppe 1», og at metodevurderringen de bruker så lang tid på, ikke har relevans for pasienter med sykdommen, etterhvert som jo alle pasienter blir immune mot dagens behandlinger som de vurderer de nye medisinene mot.

Samtlige (!) pasienter i Norge vil før eller siden trenge de nye medikamentene som nå er til vurdering for norsk godkjenning for å kunne leve videre.  Men de medikamentene risikerer pasientene blir avslått innført i Norge, fordi Nye Metoder vurderer det slik at vi allerede har gode medikamenter i godkjent i «gruppe 1».

Problemet er bare, at alle pasienter før eller siden er immune mot medikamentene i «gruppe 1».

JEG ER RYSTET

Min kone og jeg står midt oppe i denne problematikken. Min kone er blitt immun mot de fleste medikamenter, altså de som er godkjent i Norge i dag. For å leve videre, trenger vi de nye medikamentene som nå sitter fast i byråkratisk sirup i det norske godkjenningssystemet.

Men vi risikerer altså at norske helsebyråkrater avslår de nye medikamentene, siden Nye Metoder kun vurderer om de nye medikamentene er bedre enn de gamle eller ei

Vi risikerer rett og slett avslag på de nye medikamentene, siden Nye Metoder mener åpenbart at det er relevant at vi kan bruke de gamle, for de er like gode. At min kone og alle andre enten er (eller blir) immune mot «de gamle, tar de ikke hensyn til.  Det kaller jeg in-kompetanse i saksbehandlingen.

ET LANGT OG GODT LIV INNEN REKKEVIDDE

Diagnosen benmargskreft kan være i endring. Hvis pasientene i Norge får tilgang til medikamentene i "gruppe 2" som nå sitter fast i det norske byråkratiske godkjennings-sirup , kan sykdommen være i ferd med å gå fra en dødelig diagnose, til å bli en kronisk tilstand man kan leve med i årevis. Men de medisinene får vi kanskje ikke tilgang til, siden Nye Metoder tydeligvis  mener det er relevant at vi kan bruke "de gamle" medisinene pasientene allerede er immune mot.

Faktisk kan alle pasienter med benmargskreft (myelomatose) ha utsikter til et nytt liv. For det er nå kommet et medisinsk gjennombrudd som kalles CAR-T-Cells.  I studier på pasienter med benmargkreft, har de foreløpige resultatene vist at metoden «utrydder» sykdommen.  Dette er et medisinsk gjennombrudd som nå er i studier, og ikke aktuell for godkjenning nå. Men om et par år kan CAR T Cells potensielt «utrydde» en del blodkreft-diagnoser, herunder benmargskreft.  Nettavisen omtaler saken i denne uken.

Får norske pasienter tilgang til de medikamenter det nå somles med i Nye Metoder, vil det store flertall av norske pasienter kunne være i live når CAR-T-Cells kommer om to-tre år, og utrydder sykdommen.  De medikamentene det nå somles med å få godkjent, vil være vår livslinje og tidsbro til CAR-T-Cells kommer og potensielt utrydder sykdommen.  Eneste hinder på veien for dette er Helsedirektoratets Nye Metoder, og våre politikere, som ikke tar situasjonen på alvor.

Våre politikere er i disse dager opptatt av valgkamp, gjenvalg, sine partier og stortingsvalget. Jeg kjemper for noe langt viktigere: Min kjære kone som så desperat trenger de nye medisinene for å leve, og som det nå somles med i byråkratiet, og jeg kjemper dermed for å bli gammel med henne. Det er tusenvis av andre i eksakt samme situasjon. Så, på motivasjon kan politikerne og helsebyråkrater ikke vinne denne kampen. Så får vi se hva det er mulig å få til med gode hjelpere i selve saken.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar