hits

Likestillingsloven favoriserer kvinner og diskriminerer menn

kommentarer 

Av Kjetil Thue, leder, og Guttorm Grundt, nestleder i Mannsforum

Lovforslaget er en hån mot menn. Favoriseringen av kvinner fortsetter, og diskrimineringen av menn likeså. Fortsatt kjønnsdiskriminering av menn vil få store negative konsekvenser for samfunnet etterhvert som stadig flere gutter og unge menn faller ut av skole- og arbeidsliv, og melder seg ut av aktiv samfunnsdeltagelse. Vi håper Stortinget tar til vettet og vedtar en rettferdig og kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov. Nå!


Statsråd Solveig Hornes opprinnelige forslag om en kjønnsnøytral likestillingslov ble effektivt torpedert av kvinnenettverkene i partiene og regjeringen etter innbitt motstand fra Likestillingsombudet, likestillingsforvaltningen, fagforeningene, kjønnsforskerne, Kvinnefronten og de andre kvinneorganisasjonene.

Innspillene fra mannsorganisasjonene er fullstendig oversett.

40 års likestillingskamp med Likestillingslovens favorisering og kvotering av kvinner har gitt store resultater, og mange uheldige (utilsiktete?) sidevirkninger. Kvinner har i 40 år vært det gode og foretrukne kjønn, mens menn og mannlige kvaliteter, og positive bidrag til samfunnet, er blitt underkjent.

Kvinner er nå i stort flertall både blant ledere og ansatte i offentlig sektor. Kvinner dominerer i grunnskolen med hele 80 % av lærerne, og tiltak for å rekruttere flere menn er fjernet. Gutter gjør det også vesentlig dårligere i skolen enn jenter, og flere dropper helt ut. 2 av 3 studenter på universiteter og høyskoler er kvinner, og kvinneandelen er økende fordi kvinnelige studenter kvoteres ensidig inn på mannsdominerte studier (real- og ingeniørfag), mens mannlige studenter ikke kan kvoteres inn på de mange kvinnedominerte studieretningene.

Les også: Jeg er pappa - ikke helgepappa

Fremtidens leger, psykologer, tannleger, jurister og pedagoger er kvinner, svært få menn. Behovet for å få en mannlig terapeut i de tilfeller pasientens problemstillinger krever det, vil i fremtiden ikke kunne møtes.

Kvinner kvoteres inn i ledelsen og styrerommene i mannsdominerte deler av privat sektor, mens ingen menn kvoteres inn i offentlig sektor eller kvinnedominerte deler av privat sektor, fordi det er forbudt, i dette forslaget til en såkalt Likestillingslov. Kvinners helse prioriteres foran menns helse, flere menn enn kvinner dør av kreft, men bare kvinner screenes for dette. Tre ganger så mange menn som kvinner tar sine liv, uten at alarmklokkene ringer i det kvinnedominerte helsevesenet.

En fortsatt favorisering av kvinner for å oppnå en ytterligere «bedring av kvinners stilling» og en videreføring av diskrimineringen av menn i loven, gir et meget negativt signal til unge menn og kvinner om at menn er mindre verdt i vårt samfunn. Ordet: »menn» er ikke engang nevnt i loven, i motsetning til «kvinner». Dette vil ytterligere forverre selvfølelsen til gutter og unge menn som allerede sliter i skolen, med å komme seg i jobb og starte en familie, og kunne delta positivt i samfunnet. Følelsen av bare å være annenrangs med feil kjønn i sitt eget land, vil kunne forsterke mange unge menns psykiske problemer og få flere enn før til å melde seg ut av samfunnet. Vi ser allerede i dag en alvorlig tendens til at stadig færre unge menn kommer seg i utdanning eller arbeid, og at flere ender opp på uføretrygd og/eller andre ytelser fra NAV. Menns sysselsetting har, helhetlig sett, stagnert - med en stadig fallende tendens.

Dersom dette får lov til å fortsette, vil det i ytterste konsekvens kunne innebære en alvorlig fare for velferdsstatens fremtid.

MannsForum setter nå vår lit til at Stortingets flertall samler seg, og sørger for, at Norge får en reell likestillingslov, i likhet med de øvrige nordiske land, i motsetning til det den ?blåblå? regjeringen i dag la fram som det foreliggende lovforslag.