hits

Utflyttede pensjonister blir straffet med skatt

Happy seniors taking a walk in the park on sunny day
Norge sparer fire millarder på utflyttede pensjonister - de får svi økonomisk. Foto: IStock

Av Jørgen Torp, styreleder i Emigrant1

I en høyesterettsdom vedrørende den nå omtalte rederiskattedommen sier Høyesterett vedrørende handlingsskatter:

«Når en ny skatt eller avgift er blitt lagt på en tidligere handling eller begivenhet, har rettspraksis, uten en nærmere vurdering lagt til grunn at tilbakevirkningen har vært i strid med Grunnloven.»  -Altså Grunnlovens §97.


Hva er så en handling? Ut fra undertegnedes forståelse er det å flytte fra et sted til et annet, og til utlandet for sak skyld, en handling. Gjelder ikke det i skattesaker? - Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, ved Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo skriver i sin artikkel i Idunn.no 2010:

«Som vist i min bok «Konstitusjonelt demokrati» (2009) kap. IX.4.4, ligger kjernen strengt tatt bare i at offentlige inngrep må ha hjemmel i rettsreglene på den tid vedkommende handling eller begivenhet finner sted. Dette gjelder uten hensyn til på hvilket rettsområde inngrepet skjer.»

Ikke straffes senere

Så vidt undertegnede forstår kan man foreta en handling som er lovlig uten å bli straffet for det på et senere tidspunkt. Hvordan er det så med den nå berømte kildeskatten på pensjoner?

En rekke norske pensjonister flyttet til et annet land lenge før den nye loven ble iverksatt pr. den 01.01.2010. I henhold til Grunnloven faller ikke disse inn under kildeskattloven. De har også fått bekreftelse fra ligningskontor i kommunen de flyttet fra på at skatteplikten til Norge har opphørt. Men de blir likevel trukket forskuddsskatt og må selv greie ut med bostedslandets skattemyndigheter for eventuelt å få skattepengene refundert.
Hvor er Grunnloven her? Pytt, jeg glemte jo at norske lover er til for å brytes, ihvertfall av byråkratiet i finansdepartementet og skattedirektorat.

Hvordan er det så med de mange skatteavtaler som Norge har inngått med andre land? Ifølge Professor Dr. Juris Fredrik Zimmer er skatteavtaler jevngode med traktater og skal behandles som sådanne. Men for at de skal få betydning i norsk rett så må de omgjøres til norsk lov av Stortinget.

Jørgen Torp


Men der det strid mellom norsk lov og skatteavtaler er det skatteavtalene som har preferanse. De må omgjøres til Norsk Lov med en iverksettelsesdato. Gjelder ikke Grunnloven for disse, siden utenlandspensjonister blir skattlagt i henhold til ny skatteavtale, selv om de er flyttet årtier før?

Har ikke kildeskatt

Eksempel: Hvordan blir en skatteavtale til? Den forhandles av byråkrater i Finansdepartementet og sendes til Stortinget for ratifisering. Alt må være sant og riktig. Men er det så nøye? I den nye skatteavtalen med Tyskland påstår Finansdepartementet at Tyskland har kildeskatt. Finanskomiteen på Stortinget oppfatter dette som om Tyskland har kildeskatt på pensjoner. Dette er sjekket på regjeringshold.

Tyskland har ikke kildeskatt på pensjoner, men Finanskomiteen oppfatter det slik. Det blir jo vise versa sier Siri Meling (H) i komiteen. Avtalen ble vedtatt og skaper et rent helvete for norske pensjonister i Tyskland. Ikke bare at kildeskattloven er gitt tilbakevirkende kraft, men også at skatteavtalen er vedtatt på basis av feilinformasjon fra norske byråkrater til de styrende organer.


Skatteavtalen med Tyskland fram til den 31.12.2014 hadde også en diskrimineringsklausul. Slik de fleste forstår denne skal ikke en tysk statsborger diskrimineres i Norge sammenlignet med norske statborgere når skatteobjektet er i Norge og omvendt.

Nei, sier en viss lovrådgiver i Finansdepartementet. Han får ikke de fradrag som andre norske får. Prokuratriks kaller en norsk advokat dette. Klausulen får null vedi.

Mange skatteavtaler inneholder denne artikkelen med formuleringen «skal bare kunne eller kan»

Artikkel 18 Pensjoner, underholdningsbidrag, livrenter, og lignende utbetalinger

«Pensjoner og annen lignende godtgjørelse som betales til en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne (kan) skattlegges i denne stat.»

Med andre ords så har Norge fraskrevet seg skatteretten, men trekker fortsatt kildeskatt og forlanger norsk selvangivelse og bevis for at skatt er betalt i bostedlandet.  -Etter undertegnedes syn er det bostedslandet som har disse rettigheter. (i henhold til OECDs standardmal for skatteavtaler).


«Men hvis det ikke står i skatteavtalen bruker vi andre lover» sier Elisabeth Landmark i Skattedirektoratet.


Hmm! «En avtale skal holdes etter sitt innhold» sier jusinfo., men her opplever vi brudd på avtalelov.

Les bare hva tidligere regjeringsadvokat Bjørn Haug (1972-1995) og dommer i ESA/ EFTA-domstolen 1995-2000) har uttalt:

«Norske myndigheter har i noen sammenhenger krevd dokumentasjon for at man faktisk blir beskattet i utlandet, ikke bare at man skattemessig klassifiseres som bosatt i utlandet. Her går norske myndigheter, etter mitt skjønn, lenger enn de har lovmessig grunnlag for. I det øyeblikk det
er akseptert at man etter norsk lov eller gjeldene skatteavtale ikke skal skattes i Norge, er det uvedkommende hvorvidt eller hvordan det nye bostedslandet gjennomfører sin beskatning. Det er etter min mening ikke lovlig hjemmel for å sette beskatning i det nye bostedslandet som vilkår for å unnlate norsk beskatning».

 

Minstepensjonister blir diskriminert

Overstående støttes også av professor Zimmer ved UiO.Fra hans bok kap. 10.2.1 Skatteavtalene kan bare lempe norsk beskatning.
Sitat: «Som nærmere beskrevet i 18.3. nedenfor, gjelder norsk beskatningsavkall som utgangspunkt også hvor inntekten ikke blir beskattet i den annen stat, f.eks. fordi internrettslig hjemmel mangler der, med mindre skatteavtalen bestemmer noe annet.»
 

I noen avtaler har Norge sikret seg skatterett. Blir da disse utflyttede nordmenn behandlet som andre nordmenn? Å nei. Selv minstepensjonister blir diskriminert og blir trukket kildeskatt på 15 prosent. Norge gir ingen motytelser. Pensjonisten må kjøpe helseforsikring og så videre, da dette ofte er en forutsetning for å få oppholdstillatelse.


Sparer Norge på at noen flytter fra landet? I følge Stortingets utredningskontor så sparte Norge ca. kr. 74.000,- i helse- og sosiale kostnader i 2009 pr. utflyttet pensjonist. På det tidspunktet så var det ca. 43.000 utenlandspensjonister. (Dvs. årlige besparelser på ca. kr. 3,2 milliarder). I mellomtiden, og hvis man antar en inflasjonsrate på ca. 2,5 prosent pr. år, så kan man anta at dette har økt til ca. kr. 90.000 pr. pensjonist pr. år. Antall utenlandspensjonister har også økt til ca. 49.000. (Dvs. årlige besparelser i Norge på ca. kr. 4,4 milliarder).

Tyveri av eiendom


Hva sier domstolene om pensjon? I følge Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett så er opptjent pensjon din eiendom. Men når Norge ikke yter noe tilbake er jo dette rent logisk tyveri av eiendom.

Hva sier så den Europeiske Menneskerettsdomstol? I følge dom i EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen) av 29. oktober 2015 så er den såkalte «kildeskatten» brudd på menneskeretten etter prinsippet om «legal certainty».Man skal altså vite hva man har å rutte med nå og i fremtiden. Med kildeskattloven kan trekkprosenten variere med Stortingets varierende sammensetning.

Men hvem av Norges byråkrater og politikere bryr seg om lover og dommer? De skal kun lære når de gjør noe galt, mens hvermannsen forfølges til gravkanten.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske regler om skattefradrag og skattebegrensning for pensjoner, mottatt fra Norge, er i strid med EØS-avtalen. 
                                                                

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar