hits

E-resept for pasientsikkerhet

Bodil Rabben

Bodil Rabben, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse

Lege Thor Kvakkestad tar for seg e-reseptløsningen og er kritisk til løsningens sikkerhet og personvern. Direktoratet for e-helse vil gjerne kommentere noen av påstandene.

E-resept er et viktig bidrag til å forenkle hverdagen både for lege, apotek og ikke minst pasient.  Enda viktigere er det at det gir økt pasientsikkerhet. For eksempel gjør e-resept det enklere å styre unna legemidler som kan være farlige i kombinasjon. 

Kvakkestad påpeker noen viktige dilemma mellom pasientsikkerhet og personvern.  På den ene side vil vi ha mest mulig sikkerhet og medisinsk kvalitet. Samtidig vil vi ikke at alle skal vite alt om oss. Og kanskje fins det en sjelden gang også grunner til at fastlegen ikke skal vite om alle legemidlene du går på?  

E-resept gjør dette mulig. Legen som skriver ut resepten kan låse den. Pasienten kan også be apoteket som utleverer legemiddelet, om at det ikke sendes noen melding til fastlegen.

Låste resepter er beskyttet med et referansenummer. Dersom andre leger skal kunne se resepten, må du som pasient først ha oppgitt dette nummeret til aktuell lege.

Muligheten for å hindre fastlegen i å se legemidler pasienten bruker, finnes altså i e-resept. Et annet spørsmål er om det er til pasientens beste.  Dette bør den enkelte også tenke over, gjerne sammen med legen som skriver ut legemidlet.

Av hensyn til pasientsikkerheten er den vanlige prosessen i e-resept, hvis du har samtykket, at fastlegen får melding om alle legemidlene du henter ut.  Dette er viktig, særlig fordi det kan bidra til færre skader som følge av at ulike legemidler kan virke uheldig sammen.  

Direktoratet for e-helse er opptatt av både pasientsikkerhet og personvern. Derfor er det strenge sikkerhetskrav til alle som bruker e-resept. Det er kun de legene som trenger informasjonen for å behandle deg, som har lov til å se dine legemidler, og kun etter samtykke fra deg.

Kvakkestad skriver at det ikke er tilgangskontroll. Det er feil. Leger som skal gjøre oppslag i e-resept må bruke smartkort med personlig pinkode på såkalt sikkerhetsnivå 4, som er det høyeste sikkerhetsnivået I tillegg må legekontoret ha rutiner for å sikre at annet helsepersonell ikke får urettmessig tilgang til reseptinformasjon.

Hvis reglene for bruk av e-resept følges, vil ikke sekretærer og andre kunne søke opp enhver av Norges innbyggere, som Kvakkestad skriver.

Direktoratet for e-helse arbeider systematisk med å forbedre e-resept sammen med helsesektoren. Dette gjelder også tiltak for å unngå at det snokes i e-resept, blant annet automatisk logganalyse som brukes for å kunne avdekke mistenkelige oppslagsmønstre i e-resept.

Både personvern og pasientsikkerhet er viktig. Vi jobber hardt for å ivareta begge deler.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar