hits

Statsborgerskap handler om lojalitet

kommentarer
Foto: Isak Hauge

Av: Kristian August Eilertsen, 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom

I helgen skal Fremskrittspartiets landsstyre behandle utkastet til nytt partiprogram. Der foreligger det et forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap. Jeg mener Fremskrittspartiet må avvise forslaget. Statsborgerskap er for meg et spørsmål om lojalitet.

Fremskrittspartiet har gjennom hele sin historie i norsk politikk jobbet for at å kunne tilegne seg et statsborgerskap i kongeriket skal henge høyt. Forslag om språk- og kunnskapstester for innvandrere som skal bli nye statsborgere har blitt fremmet en rekke ganger. Det samme gjelder økt krav til sammenhengende botid.

For meg, og mange andre i Fremskrittspartiet, er denne debatten veldig enkel: Å inneha et norsk statsborgerskap, og derigjennom et norsk pass, er et privilegium ? et privilegium som er verdt å beskytte og begrense tilgangen til.

Så vidt jeg kan se, finnes det kun argumenter av praktisk karakter for å tillate mennesker å ha både et norsk statsborgerskap og et annet. Det kan for eksempel være at det vil kunne bli lettere å tilbakekalle et statsborgerskap, fordi man da ikke gjør noen statsløs. Et annet argument er at det er mange som faktisk har to statsborgerskap i dag, slik at dette allerede er tillat, men ikke for alle. Det siste argumentet jeg har hørt, er at lojalitet til et land ikke nødvendigvis følger statsborgerskapet.

Dersom man reduserer debatten til utelukkende å være et spørsmål av praktisk karakter, er jeg villig til å si meg enig i de fleste argumentene som fremmes. Jeg mener likevel at et slik premiss for debatten blir for snevert og for enkelt.

Vi lever i en tid der flere opplever mer utrygghet knyttet til hva som skjer i verden rundt oss. Mange er redd for at Norge skal utvikle seg i samme retning som for eksempel vårt naboland, Sverige, hvor det for øvrig er så å si umulig å tilbakekalle statsborgerskap. Spørsmålet om identitet og tilhørighet blir viktigere for folk flest i et samfunn i stadig forandring. Med dette som det underliggende premisset, er jeg overbevist om at det ikke er riktig å tillate dobbelt statsborgerskap, og dermed utvanne systemet enda mer.

Fremskrittspartiets Ungdom har i vårt politiske program slått fast at kravet om botid i Norge bør økes til 10 år før man kan få et norsk statsborgerskap. I tillegg mener vi i FpU at alle som skal motta et norsk statsborgerskap må avlegge et troskapsløfte til Norge. Til det siste finnes det en frivillig ordning med troskapsløfte allerede i dag. FpU mener denne må gjøres obligatorisk. Vil dette gjøre at alle er lojal til Norge? Svaret er åpenbart nei, men jeg tror dette vil styrke våre nye statsborgeres følelse av tilhørighet og lojalitet til kongeriket.

Det er delte meninger både i Fremskrittspartiet og i FpU i denne debatten. Jeg mener at Fremskrittspartiet bør stå fast på hovedregelen om at dobbelt statsborgerskap ikke skal være tillatt. Statsborgerskap er for meg et spørsmål om lojalitet og tilhørighet. Jeg mener terskelen skal være høy for å kunne få et norsk statsborgerskap, men terskelen bør også være lav for å kunne miste det.