hits

På tide å modernisere arbeidet med medarbeider-samtalene?

kommentarer

 

bored
Licensed from: zittto / yayimages.com

Av Sissel Torvund Nyheim og Rune Semundseth, Businessmastering AS

«Se for deg en festtale der øverste leder omtaler medarbeideren som virksomhetens viktigste ressurs. Se for deg at den samme virksomheten, som ikke lykkes med forankring og gjennomføring, overhodet ikke lykkes med strategiske samtaler, herunder medarbeidersamtalen. Hva gjør det med relasjonen mellom leder og medarbeider når nettopp denne samtalen blir et pliktløp på slutten av året, der målet primært er å krysse av for gjennomført samtale.

Medarbeidersamtalen er trolig ett av de mest forsømte leder-verktøyene i norsk arbeidsliv. Erfaringer fra mer enn 350 norske små og store norske virksomheter avdekker store behov for endring. Svært mange av disse virksomhetene hadde i utgangspunktet implementert dette verktøyet med helt fundamentale svakheter. De vanligste feilene kan etter vår erfaring knyttes til manglende forankring eller forståelse. Felles for disse organisasjonene er at de ikke har skapt verktøyet sammen. De hadde enten funnet en skjemamal på nettet, fått utlevert et papirbasert ferdigskjema eller en elektronisk variant fra HR-avdelingen, ofte knyttet til måling av KPI-er, eller som en siste kategori, ingen fokus overhodet. Nevnte forhold er grunnleggende uheldig og gir en svak start på et utrolig viktig arbeid. Ledere og medarbeidere må skape dette instrumentet sammen, og det kan aldeles ikke outsources. Det tilhører linjeledelsen.

Medarbeidersamtalen er en mulighet til å skape tilhørighet, til å legge grunnlaget for mestring og til å skape mening i arbeidet. Dette er en samtale som bør omhandle de viktigste relasjonelle avklaringene, kompetanseutvikling, rolleklarhet og hva som bidrar til motivasjon.

Innlegget fortsetter under bildet. 

Sissel Torvund Nyheim og Rune Semundseth,

Hva er da grunnen til at samtalen ofte bærer mer preg av å være mer et pliktløp, enn en enestående mulighet til å utvikle talenter, utvikle rett kompetanse, gi medarbeideren muligheten til å se nettopp sin rolle i organisasjonen og bygge nære og gjensidig relasjoner mellom leder og medarbeider? Og hva er grunnen til at samtalene sjelden eller i liten grad følges opp? Finnes det metoder og «beste praksis» som kan bidra til at denne samtalen virker stimulerende på både leder og medarbeider og at disse holder seg til hensikten? Denne samtalen er ingen lønnssamtale, den er ingen kosesamtale, den er ikke hvilken som helst samtale. Medarbeidersamtalen er en strategisk samtale men med et relasjonelt tilsnitt. Den er strukturert, planlagt og tilbakevendende og handler om motivasjon og mestring - årlig eller halvårlig - mellom leder og medarbeider, om deres felles arbeidssituasjon.

Ledelse handler om å skape oppslutning. Ledelse handler om å skape mening om å angi retning. Når leder og medarbeider deler lederskapet (medarbeiderskap), er lederskapet på sitt sterkeste. Det er grunn til å hevde at kvaliteten på dette arbeidet er høyest varierende med varierende fokus. Men det er i de grunnleggende fasene med forankring og forståelse og i avsluttende faser med oppfølging, at det syndes som mest. Dagens verktøykasse har gått ut på dato. Inviter heller medarbeideren inn på arenaen, planlegg samtalen sammen, finn de viktigste temaene sammen og fokuser på det som er det viktige limet i organisasjonen: mennesket, relasjonen og den gode samtalen.

Et moderne bedriftsliv med et stort mangfold og hyppige endringer, tvinger frem behovene for endret ledelsesformer med moderne og tilpassede konsepter. Å bruke foreldede verktøy og metoder inn i moderne organisasjonsutvikling er lite fremtidsrettet og en stor tankevekker. Og når vi tenker oss om - både medarbeidere og ledere fortjener bedre enn det kjedelige ritualet som i altfor mange år har fortonet seg som et pliktløp!

Med et samfunn i stadig endring stiller dette krav til organisasjoner om rask tilpasning. Dette betinger nye og moderne ledelseskonsepter og lederstiler med moderniserte verktøy og metoder for å tilrettelegge for medarbeideres trivsel, effektive arbeidsprosesser og effektive organisasjoner. Medarbeidersamtalen skal bidra til å operasjonalisere strategien og få hver enkelt til å se sitt eget bidrag i helheten.

Medarbeidersamtalen 2.0. blåser nytt liv inn i dette viktige lederverktøyet, og er med sin fokus på gjensidighet og involvering, en radikalt ny måte å tenke og handle på.  Ved sin fokus på dialog, tillit og gjensidighet mellom leder og medarbeider, blir medarbeideren invitert på banen og det legges grunnlaget for en ny ledelsesform med medarbeiderskap og medledelse i sentrum. Nye tider krever noen nye grep, moderne grep som i større grad involverer medarbeider både før, under og etter samtalen. Medarbeidersamtalen 2.0 tilbyr praktiske verktøy og metoder for å implementere et klart bedre opplegg for dette viktige arbeidet.