hits

La folk øke sin pensjon

kommentarer

Av Erlend Wiborg (FrP), stortingsrepresentant og arbeids- og sosialpolitisk talsmann

En fersk undersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra KLP viser at det er stor forskjell på hva folk mener de bør ha i alderspensjon og hva de faktisk vil få. Faktisk er det over halvparten som mener de bør ha 70 prosent av sin sluttlønn som pensjon. Så høy pensjon er for de aller fleste helt urealistisk med dagens system, med mindre man da sparer selv. Dessverre valgte samtlige partier med unntak av FrP å inngå et pensjonsforlik i 2011 der formålet var å kutte pensjonen til folk flest. FrP ønsker å rette opp urettferdigheten i pensjonsforliket, men så langt har vi ikke klart å snu de øvrige partiene vi er avhengige av for å skape et flertall.

 

Da det er et stort sprik mellom folks forventninger til fremtidig pensjon og hva de faktisk vil få, bør vi legge til rette for at de som ønsker det lettere kan spare opp til høyere pensjon på egenhånd. FrP vil derfor innføre insentiver som gjør dette lettere og mer effektivt.

 

Den største mangelen i dagens pensjonssystem er at det er få eller for små fordeler for den enkelte til å spare selv. Regjeringen skriver i Sundvoldenerklæringen at det er viktig å stimulere til privat pensjonssparing.

 

Fremskrittspartiet ønsker en ny og bedre ordning for skattefradrag for egen pensjonssparing, slik at de kan sikre seg en trygg alderdom.

 

Mitt forslag er at det gis skattefradrag for individuell pensjonssparing. Skattefradraget bør være stort, slik at det monner. Det bør også innrettes slik at spesielt unge folk ser nytten i å spare til egen alderdom, og at de får god gevinst allerede fra første krone spart.

Les også: Har de glemt løftet til private pensjonister?

Men kanskje det viktigste ved en slik ordning er at den sørger for at folk sparer til egen pensjon, istedenfor å sette pengene i uproduktive investeringer eller forbruk.

 

FrP har programfestet at årlig innskudd inntil folketrygdens grunnbeløp (1 G) skal være skattefritt. I 2016 er det 92.576 kroner, eller med andre ord et betydelig beløp å spare til pensjon. Tenk gjerne på det som en slags BSU for vordende pensjonister.

 

Når den enkelte selv sparer til pensjon vil det også være slik at den enkelte får mer styring med hvordan pengene forvaltes. Da blir det også ofte bedre avkastning over tid og man får en bedre oversikt over sin fremtidige pensjon.

 

Vi vet også at mange velger å spare i bolig, istedenfor til pensjon. Dette skyldes at det er meget gunstig skattemessig å investere i eiendom. FrP er imot å øke skatten på å eie bolig, vi vil heller gjøre det mer attraktivt å investere på andre områder og hvis folk i større grad sparer til pensjon vil vi tilføre mer kapital til markedet som vil være gunstig for næringslivet og videre vekst.

 

Hvis FrP, sammen med Høyre, får gjennomslag for et slikt fradrag for individuell pensjonssparing så vil det være tidenes skattelette. Og det flotte med en slik skattelette er at den vil komme alle vanlige folk i arbeid til nytte, samtidig som folks fremtidige inntekt sikres i større grad.

Les saken: 400.000 færre med ytelsespensjon på ti år