hits

Fakta om innvandrer-kriminalitet

kommentarer


 

Av: Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Sommerens hendelser har på nytt aktualisert behovet for mer åpen debatt om ubehagelige samfunnsforhold som asylinnvandring og kriminalitet. Igjen ser vi at situasjonen er kommet lengst i Sverige som i løpet av de to siste årene har tatt i mot 244 000 asylsøkere. Dette uten noen form for åpen og ærlig debatt om konsekvensene av asylpolitikken. Men noen av resultatene kan vi se, da de motvillig rapporteres i svenske media. Nesten daglig hører vi fra Sverige om overgrep mot kvinner, bilbranner og nå sist drapet på en åtte år gammel gutt med håndgranat i Gøteborg.

Nettavisen har omtalt saken her: Gutt døde i håndgranat-angrep i Göteborg

Når vi samtidig vet at Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støre har dreiet asylpolitikken i svensk retning, reagerer vi med bekymring på Stefan Løvens tale på AUFs sommerleir, hvor han sammenliknet utfordringene i kjølevannet av asylinnvandringen med digitalisering av samfunnet. Sammenligningen er en god illustrasjon på hvor langt ned i sanden svenske politikere har begravd sine hoder.

Over halvparten av alle varetektsfengslede hadde utenlandsk statsborgerskap

Nettavisen har omtalt tallene her: Her er tallene på utlendinger og kriminalitet

Samtidig er det et godt tegn for det norske debattklimaet at en modig norsk politiinspektør tørr å ta den personlige belastningen med å si fra om sine bekymringer om asylinnvandring og kriminalitet.

Her er kronikken til politiinspektør Thomas Utne Pettersen: Uberettiget fremmedfrykt?

SSBs statistikk viser også at politiinspektøren har rett i sine bekymringer. I 2014 hadde for eksempel 32 prosent av de innsatte i norske fengsler og 57 prosent av varetektsfengslede utenlandske statsborgerskap. Blant de som var fengslet for narkotikalovbrudd hadde 46 prosent av alle innsatte og 74 prosent av alle varetektsfengslede utenlandsk statsborgerskap. (ekstern lenke til SSB). Med slike tall er det urovekkende at det ikke er flere enn politiinspektøren fra Haugesund tørr å stå frem med sin bekymring.

Vi trenger mer og bedre fakta om innvandring og kriminalitet

En klar svakhet ved SSBs kriminalstatistikk er at gruppen norske statsborgere omfatter både innvandrere og norskfødte med norsk statsborgerskap. For at vi skal få bedre oversikt over konsekvensene av asylinnvandringen for kriminalitet har vi derfor bedt SSB om å utarbeide statistikk om straffede etter innvandringskategori (innvandrere og norskfødte) og landbakgrunn, slik som Danmarks statistikk.

SSBs gir imidlertid data om landbakgrunn i en rapport fra 2011 og denne viser at innvandrere fra typiske asylland er sterkt overrepresentert. Innvandrere fra Somalia, Irak, Iran og Afghanistan hadde for eksempel mellom 3 og 4 ganger høyere hyppighet for siktelser for voldslovbrudd i perioden 2001-2005 enn øvrig befolkning, korrigert for alder og kjønn. De ukorrigerte tallene viste en overrepresentasjon på mellom 5,5 og 7,5.   

Åpenhet om slike fakta er helt sentralt for å unngå at også Norge går i svenskefella. FrP i regjering skal være en garantist for at dette aldri skjer i Norge.