hits

Tøv fra Fugelli

Det er en feig posisjon som Fugelli og andre inntar.Av Morten Mitsem, psykologspesialist

Fugelli slår (igjen) på stortromma og deklamerer at flyktningene «De skal ikke avkreves lojalitet til norsk smak og behag innenfor politikk, moral og kultur» og henspeiler da til at flyktningene ifølge Fugelli blir tvunget til å godta «Demokrati, ytringsfrihet, likestilling, aksept for homofili, respekt for alle livssyn». «Flyktningene som kommer skal underlegges én «tvang», og bare én - den heter Norges lover» fortsetter Fugelli. Det er selvfølgelig riktig som Fugelli påpeker at vi må godta at innvandrere har andre holdninger og verdisyn i den betydning at vi ikke kan tvinge noen til å oppgi disse så lenge de ikke bryter norsk lov. Det sier seg selv og det er da ingen som «tvinger» innvandrere eller andre til å mene noe som helst. Men en trenger ikke like eller tolerere ulike verdisyn og vi må i hvert fall ikke lulle oss inn i en fantasi om at ulike holdninger og verdisyn ikke kan være problematisk for oss alle og bør adresseres. Det er en feig posisjon som Fugelli og andre inntar.

Fugelli synes å tro at holdninger/verdier/moral/tankesett er noe som kun lever i et menneske og ikke har potensiale til å manifestere seg i atferd hos den enkelte, noe som selvfølgelig er feil. Et par eksempler: Mange innvandrere ser på kvinnen som underordnet mannen og mener at kvinnen skal være hjemmeværende. Dette er i mange tilfeller medvirkende årsak til at kvinner med innvandrerbakgrunn i mindre grad kommer ut i arbeidslivet enn menn. Det er et problem for samfunnet vårt selv om ingen lover blir brutt. Og ikke minst: en belastning for mange enkeltskjebner. Jøder flytter ut av Europa i et betydelig antall og rapporterer selv om økende antisemittisme, stort sett forårsaket av muslimer, det har noe med muslimers holdninger til jøder og gjøre og den sterke tradisjonen for konspirasjonsteorier fra kulturer i Midtøsten. Vil Fugelli hevde at de forferdelige hendelsene i Køln og andre byer nyttårsaften er helt løsrevet fra holdninger/verdier/tankesett overgriperne hadde? En kunne fortsatt.

Les også: Hva skal vi gjøre med denne innvandringen da dere?

Alle mennesker med forkastelige holdninger blir ikke lovbrytere, men i et samfunn er det nå engang slik at vi alle påvirker hverandre, ikke minst gjelder dette foreldre sin påvirkning på egne barn. I etterkant av barnemorderen fra 2011 sine handlinger var et stort tema hvordan han ble påvirket av nære omgivelser, oppvekst, ulike fora, personer på internett osv. Merkelig at tema som var så viktig i den debatten (hvordan etniske nordmenn påvirket barnemorderen sine handlinger) synes å vekke motstand hos mange når det gjelder innvandrere: hvordan imamer og andre sine verdier kan påvirke andre og dermed medføre vanskeligheter med integrering, uønsket atferd. Det er jo derfor mange reagerer sterkt når en imam forfekter et ræva menneskesyn: den potensielle overføringsverdien dette har til andre mennesker.

Enkeltskjebner som blir offer for ytringer/atferd rettet mot de har tydeligvis Fugelli ingen empati for. Homofile og jøder som opplever hetsing på grunn av andre sine ræva menneskesyn får leve med det i Fugelli sin verden mens vi heller bør konsentrere oss om å hylle en demokratisk rett til å kjempe for sine meninger -at homofile bør straffes og konspirasjonsteorier mot jøder.

Bloggen fortsetter under bildet.


PER FUGELLI er professor i sosialmedisin.. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Ytringsfrihet, fungerende uavhengig rettssystem basert på menneskeskapte lover, likeverd i forhold til kjønn og seksuell legning og aksept for menneskerettighetene, er alle viktige verdier som er basis for at vi skal kunne leve sammen og utvikle samfunnet vårt videre. Det er åpenbart at jo flere mennesker i Norge som ikke kan/vil innordne seg i forhold til dette, jo større press på selve fundamentet for vårt sekulære demokratiske samfunn. Det fremstår som høyst usikkert hvor mange av innvandrere som kan krysse av for alle nevnte punkter og dette er et potensielt alvorlig problem for oss alle. Dette bør Fugelli ta innover seg som en realitet og som en reell bekymring fremfor å tøve det bort slik han gjør.

Hva Fugelli og andre bør spørre seg om er hvorfor islam og kultur fra Midtøsten blir gjenstand for så stor oppmerksomhet? Hvorfor ikke kristendom, hinduisme, buddhisme osv? Svaret på det er at kristendommen har vært gjennom en reformasjon hvor de etter en smertefull tilpasningsprosess nå er integrert i det sekulære Norge, religionen ansees ikke som «truende» for vårt sekulære samfunn, og vi kan derfor, med trygghet, gi spillerom i vårt samfunn for religiøse tradisjoner og uttrykk innen den tradisjonen. Andre trosretninger som hinduisme og buddhisme blir heller ikke opplevet som en trussel mot vårt sekulære samfunn.

Islam derimot er et relativt nytt bekjentskap i Norge og Europa (til sammenligning med kristendom) og det hersker en del usikkerhet i forhold til hva muslimer står for og hvordan de vil innrette seg i sekulære Europa og Norge etterhvert som de blir en større og dermed mer innflytelsesrik gruppe. Det fremstår og som usikkert hvor mange i Norge med islam som religion kan skrive under på at de er helt for likestilling mellom kjønn, som vil forsvare ytringsfrihet selv når det er deres egen religion og følelser som blir såret, som ønsker menneskeskapte lover og holdninger til annerledes tenkende og troende. I Europa ser vi at Ytringsfriheten er under press og at det rapporteres om økende antisemittisme som igjen settes i sammenheng med økende tilstedeværelse av islam i Europa. Vi opplever og et press her hjemme i forhold til religiøst motiverte ønsker om forandringer, eks ønske om kjønnssegregering på ulike arenaer. Med bakgrunn i dette er det da virkelig så rart at mange i Norge lurer på hvordan islam vil fungere sammen med sekulære verdier og blir urolige? Er det rart at islam blir ekstra gjenstand for oppmerksomhet? Nei det er det selvfølgelig ikke og det er i lys av dette en og må forstå reaksjoner rundt Sultan sitt syn på homofile og Raja sine verdier han for søkte å misjonere blant nyankomne flyktninger ( i tillegg til at det og er helt naturlige innvendinger som er reist).

Forøvrig når Fugelli nå forfekter at vi uten videre skal favne innvandrere sine holdninger og inkludere disse, bør vel det og gjelde for etniske nordmenn sine holdninger i forhold til muslimer? Ingen problem med hat ? retorikk mot muslimer i kommentarfeltet da vel Fugelli så lenge en ikke bryter loven? Og hvordan hadde Fugelli stilt seg til en ordfører i Oslo som syntes muslimer var mindreverdige mennesker og burde deporteres? Ikke noe problem det vel, det er jo bare holdninger han har? Det er åpenbart at Fugelli i et slik scenario sporenstreks hadde reagert annerledes på det for Fugelli opererer med to standarder, en for etniske nordmenn og en annen for innvandrere.       

Ellers i nevnte kronikk fremstår Fugelli som en moderne Alonso Quijano i Don Quijote og bør snarest vurdere og legge fra seg sverdet for en periode. Vindmøllene går uansett ingen steder med mindre de forsvinner når Fugelli forhåpentligvis tar et nødvendig oppgjør med seg selv og egne holdninger.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar