hits

Demografiske investeringsstrategierEr endringer i demografi noe du bør ta hensyn til som langsiktig investor? Mye taler for det.

Av Karl Oscar Strøm, investeringsøkonom, Nordnet

Demografi er betegnelsen på «befolkningslære», studiet av en befolknings størrelse, sammensetning og utvikling. I og med at alle som er med i befolkningen både kan være arbeidere og konsumenter er det åpenbart interessant å studere hva demografiske endringer vil medføre. Relevante problemstillinger er for eksempel.

? Kan produksjonskapasiteten ventes å øke?
? Kan etterspørselen ventes å øke?
? Hvor mange vil etterspørre hvilke varer, tjenester og infrastruktur?

Spørsmålet er altså hva kan vi anta det vil bli mer etterspørsel etter, har samfunnet kapasitet til å levere dette, og hvordan kan prisene ventes å utvikle seg? Å forutsi dette er ingen enkel oppgave, men det er i det minste viktig å være bevisst disse problemstillingene.
Det er et kjent forhold blant langsiktige investorer at man må være forsiktig med å investere i land med fallende befolkningsvekst. I det minste dersom landet har børsnoterte selskaper som i hovedsak retter sin virksomhet mot eget land. Det er rett og slett vanskelig å få til noen opprettholdbar vekst i selskapenes inntjening dersom kundene dine blir færre og færre hvert år.
(Bilde: FN?s oversikt over befolkningsvekst i ulike land. Mørk grønn = negativ. Lys grønn 0-1% FN?s fulle rapport om aldrende befolkning finner du her.)
Det er en åpenbar fordel for en bedrift dersom markedet den betjener har stigende volum på etterspørselen. Dette er isolert sett en stimulans til prisoppgang også, dersom ikke tilbudssiden i økonomien reagerer raskt nok med økt kapasitet.

Den grå bølgen

Jeg var tidligere i år på et investorseminar der en av talerne var Dr. Amlan Roy, ekspert på demografi hos investeringsbanken Credit Suisse. Han fremhevet viktigheten av demografi, og understreket at mange av effektene var vanskelige å spå. En ting var imidlertid veldig sikkert: Vi er inne i en grå bølge.

Det er rask vekst i den eldre delen av befolkningen i hele den vestlige verden. Vi snakker her om velstående og ressurssterke eldre som kan ventes å ha et helt annet forbruksmønster enn vi historisk har sett i denne aldersgruppen. De eldre blir flere og rikere og ønsker å ha et godt liv. De er store brukere av teknologi og opptatt av helsetjenester, reiser og forbruksartikler. Produkter som gir gode opplevelser, er helsebringende eller livsforlengende kan forvente økende etterspørsel. Det samme kan tradisjonelt offentlig finansierte tjenester innen helse og omsorg.

Politikere og byråkrater i statsadministrasjonen er bevisst denne problemstillingen, og dette er en av årsakene til pensjonsreformen i 2011 som legger et lokk på pensjonsutbetalingene. Viktigheten av å spare til egen pensjon har således blitt mye viktigere, men også som investor kan du posisjonere deg for denne megatrenden.

Aksjer og fond for en aldrende befolkning

I aksjemarkedet kan trenden med aldrende befolkning forklare flere av de sektorer og aksjer som utvikler seg sterkest. I enkeltaksjer er cruisegiganten RCL et eksempel. Det er lenge siden cruise var for «the newly wed and the nearly dead». Etterspørselen etter cruise er generelt økende i takt med en velstående, aldrende befolkning.
Det samme kan sies om sektorer som helse/farmasi, og undersektoren Biotech. Dette er blant de sterkeste sektorene på den internasjonale arena. Også i Norden er dette tydelig. Nordens største selskap målt i børsverdi er ikke lenger Nokia eller Statoil. Det er danske Novo Nordisk, og de selger i hovedsak produkter for behandling av diabetes og flere kroniske sykdommer.

Det fins nå aksjefond som posisjonerer seg spesifikt mot denne megatrenden. Et nordisk eksempel er Nordeas fond Nordea Senior Generations Equity som spesifikt har som formål å investere i selskaper som profiterer på etterspørselen fra en stadig aldrende befolkning. Drøyt halvparten av dette fondet ligger for tiden investert i helsevern, men også finansielle tjenester og konsumvarer er betydelig tilstede.

Også fondet DNB Health Care har lenge vært populært blant norske investorer. Dette er ett av flere fond innen helsevern og bioteknologi, og det oppleves økende interesse for disse. Er man interessert i å handle ETF?er (børsnoterte indeksfond) er fond som iShares NASDAQ Biotechnology ETF og SPDR Select Sector Fund Health Care de mest populære. Begge er notert og handles i USA og er tilgjengelige gjennom meglerhus som tilbyr handel i amerikanske aksjer.
Avkastningen i disse fondene har vært sterkere enn for markedet for øvrig i lengre tid, og basert på den demografiske utviklingen kan man trolig vente at dette vil fortsette lenge. Demografi er ikke noe som endres over natten, og som investor kan det være lønnsomt å tenke over dette.

Artikkelforfatteren har selv kjøpt andeler i fondet Nordea Senior Generations Equity, og handler tidvis i andre overnevnte fond også.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar