hits

Sannheten om drivstoffprisene

kommentarer

Av: Inger-Lise M. Nøstvik, Generalsekretær, Norsk Petroleumsinstitutt

Avgiftsnivået på drivstoff har økt siden 1995 - med unntak av 2001, hvor det var to avgiftsnedsettelser. De siste årene har økningen vært mindre enn tidligere.

Drivstoffprisene har vært mye diskutert i sommer. Norsk Petroleumsinstitutt (NP) er en bransjeforening, som blant annet representerer drivstoffbransjen med de fire medlemmene Statoil Fuel & Retail, Esso, Shell/Smart Fuel og Uno-X. Disse fire selskapene står for 97 prosent av drivstoffmarkedet i Norge.

Dette påvirker drivstoffprisen

Aller først - skal man forstå hvordan drivstoffprisen endrer seg, er man nødt til å se på de tre faktorene prisene er bygd opp av: Avgifter, innkjøpspris og selskapenes bruttoavanse. Det som utgjør mesteparten av prisen, er de avgiftene som fastsettes av Stortinget. Denne andelen avgifter på drivstoffprisen utgjør hele 60 prosent av pumpeprisen. Selve innkjøpsprisen (internasjonal produktkostnad) utgjør 28 prosent av drivstoffprisen. Resten av regnestykket - rundt 10-12 prosent - er bruttoavansen, altså hva selskapene sitter igjen med. Dette skal dekke oljeselskapenes og bensinforhandlernes kostnader til frakt, drift, transport, administrasjon og markedsføring, samt fortjeneste.

 Avgiftsnivået har økt

Når vi nå har etablert de tre faktorene drivstoffprisen er oppbygd av, kan vi gå dypere inn i diskusjonen mellom Ove Mellingen og Bård Hoksrud den siste tiden - nemlig nivået på avgiftene. Har avgiften økt etter regjeringsskiftet? Svaret er ja. La oss derfor se på avgiftsutviklingen på bensin og diesel. I 2013, var avgiften på bensin i kroner per liter 5.69. I 2014 var den 5.80, og i 2015 5.82. Når det kommer til avgifter på diesel, har Bård Hoksrud helt rett i at veibruksavgiften på dette produktet ble redusert fra 1. juli i år. Men samtidig ble CO2-avgiften økt tilsvarende, slik at det totalt sett ikke gir noen reduksjon i avgiften på produktet. Med andre ord: Den enkelte bilist vil ikke merke forskjell på pumpeprisen.

Fallende råoljepris - hvordan påvirker det drivstoffprisen?

En del av drivstoffdebatten handler også om "mystikken" rundt hvordan den fallende råoljeprisen påvirker forbrukernes pumpepris. Som kjent hadde NP sammen med våre medlemmer i drivstoffbransjen et møte med statsrådene Monica Mæland og Siv Jensen i desember 2014 for å vise sammenhengen mellom råoljeprisen og drivstoffprisene. Da dokumenterte vi at selv om prisen på råolje faller, så er ikke det den eneste faktoren som påvirker drivstoffprisene. Innkjøpsprisen påvirkes av både internasjonal produktpris, råoljepris og dollarkursen. Siden bensin, diesel og råolje omsettes på det internasjonale markedet i dollar, har dollarkursen betydning for prisen i Norge - og den har siden juni 2014 økt med 29 prosent. Nedgangen i råoljeprisen påvirker altså bare 1/3 av prisen - og er delvis oppveid av økt dollarkurs.

 


Selskapenes gevinst - har den økt?

Til slutt et oppklarende avsnitt om det mange lurer på: sitter drivstoffselskapene igjen med mer fortjeneste enn tidligere? Bildet ovenfor viser utviklingen av forbrukerprisen over tid i løpende kroner. Kilden for disse forbrukerprisene, er de data som Statistisk Sentralbyrå (SSB) samler inn i forbindelse med konsumprisindeksen. Drivstoffprisene (her viser vi bensin) samles inn av SSB hver måned, og er basert på 100 observasjoner fordelt geografisk over hele landet. Det mørkeblå feltet viser summen av avgifter på bensin (veibruksavgift, CO2-avgift og merverdiavgift). Det grå feltet viser internasjonal pris på bensin (innkjøpspris) basert på tall fra Thompson-Reuters. Det grønne feltet viser teoretisk bruttoavanse, det vil si hva selskapene sitter igjen med til å dekke sine kostnader samt fortjeneste. Dersom vi ser på tabellen ovenfor, ser vi at bruttoavansen har vært jevn. Gjennomsnittet for siste år er 1,80 kroner per liter. Det vil si at når du som forbruker har tanket bensin, går 6 av 10 kroner direkte til staten i form av avgifter og 3 av 10 kroner er det selskapene har kjøpt inn produktet for. Den siste krona av dette regnestykket går til drivstoffselskapet.

Til slutt: NP registrerer at Bård Hoksrud den 30. juli uttaler til Nettavisen at han «kommer til å ta en runde med finans, fordi det er noe som ikke stemmer med en halvering av oljeprisen uten mer utslag på drivstoffprisen». Vi oppfordrer Hoksrud til å medbringe disse fakta i møtet - eller å invitere oss med. Vi forklarer gjerne - nok en gang - hvorfor drivstoffprisene er som de er.