hits

Brukertallene i sosiale medier

kommentarer

Sosiale medier omtales ofte som om det er en kanal. Det er misvisende, det er en rekke kanaler med ulike styrker og brukere. Hvem er brukerne?Av Svein Tore Marthinsen, sosialkommunikasjon.no

Det er primært to seriøse målebyråer som måler den sosiale mediebruken i Norge jevnlig. Det er Ipsos MMI og TNS Gallup. Ipsos baserer sine tall på intervjuer av 1 700 mennesker over 18 år, mens Gallup lager tall ut i fra intervjuer med 1 000 stk over 15 år. Fordelen med Gallups tall er at de også fanger opp 15-, 16- og 17-åringenes bruk. Problemet er at de gjør få tall tilgjengelige for offentligheten, her er Ipsos langt bedre. Vår framstilling bygger derfor i hovedsak på Ipsos sine tall, ispedd noen andre kilder og egne beregninger (kjenner du til andre tall, så er vi glade for innspill).

Facebook

Facebook står sterkere enn noen gang. I følge Ipsos har 3,2 mill nordmenn over 18 år en brukerprofil. Legger vi til de rundt 300 000 mellom 13 og 18 år som trolig også har en Face-profil, samt føyer til et forsiktig anslag på rundt 100 000 under 13 år, så ligger det reelle brukertallet antagelig rundt 3,6 millioner. Om lag 8 av 10 av disse bruker Face daglig. Ca tre millioner nordmenn er altså på Face hver eneste dag.

Det er en svak kvinneovervekt (53-47) her, sterkest blant de eldre. En Gallup-undersøkelse fra 2010 viste at vi bruker 30 min i snitt pr dag, unge under 30 år bruker 45 min. Vi har dessverre ikke sett nyere tall her. Siden de fleste unge og middelaldrende har kommet seg på Face, drives veksten nå av folk over 60 år. Stadig nye, flotte eldre kommer til, og om lag 2 av 3 i gruppen 60+ er nå på Face. Den sterke eldrerepresentasjonen er den største forskjellen målt mot andre sosiale medier hvor man finner langt lavere andel eldre. Bruksmønsteret mellom aldersgruppene er forskjellig, unge har redusert sin bruk av bilder og statuser, men sender mer private meldinger og chatter mye mer enn eldre.


Foto: Mike Kepka/All Over Press

Snapchat

Snapchat har utviklet seg til å bli nest største sosiale medium målt i både antall profiler og daglig bruk. Ipsos-tallene viser nå at snaut 1,5 millioner har Snap-profil over 18. Vårt anslag, som inkluderer alle under 18, er at tallet er nærmere 2 millioner. Godt over millionen snapper daglig. En viss kvinneovervekt også her (55-45), og en langt tydeligere ungdomsprofil enn på Face: 8 av 10 av alle unge er på Snap, mot 1 av 10 av blant folk over 60 år. Terskelen for å dele bilder er mye lavere her, og forskningen til Berit Skog tyder på at vi deler mest tullebilder og situasjonsbilder. Story-funksjonen har gjort kanalen mer interessant for virksomheter.

Instagram

Ca 1,3 millioner over 18 år har profil. Inkluderes alle under 18, så ligger tallet trolig et sted mellom 1,6 og 1,7 millioner. Den daglige bruken er noe økende, ca 60 % av de som har profil, er innom daglig. Ergo snakker vi om rundt millionen daglige brukere. Insta-veksten flatet ut i fjor, men har tiltatt i styrke i år, særlig de unge er vekstdriverne. Over 6 av 10 unge under 30 år er på Insta, mot 1 av 10 blant folk over 60 år. Det er klarere kvinneovervekt (59-41) her enn på Face og Snap.         

Youtube

I følge Gallup er det om lag 1,1 million norske Youtube-profiler. Youtube er en kanal der «bare» 22 prosent av brukerne er innom daglig, menn klart oftere enn kvinner. Flertallet har et bruksmønster der man primært er innom ukentlig, men nesten halvparten av de unge er på Youtube daglig. Et særtrekk ved Youtube er at det er den sosiale mediekanalen som mange av de aller yngste først får et forhold til. 


Svein Tore Marthinsen.

Google+

Det er rundt 1,3 millioner med G+-profiler over 18 år. Bruksfrekvensen holder seg på et stabilt nivå. Over halvparten av G+-brukerne er passive, de slenger innom et par ganger i måneden eller mindre. Ca 200 000 er daglige brukere. Relativt klar overvekt av menn (58-42), mannsdominansen er særlig stor i gruppen 30-40 år. Alderssammensetningen følger et velkjent SoMe-mønster: Flest unge, deretter middelaldrende og til slutt eldre. Men aldersforskjellene er noe mindre her enn mange andre steder. «Bare» en av to unge er G+-brukere, en av fem eldre. 

Linkedin

Også her rundt 1,3 millioner med profil over 18 år. Bruksmønsteret ligner på G+: Flest passive. Men enda flere passive her enn på G+, under 1 av 10 bruker Linkedin daglig. Det er relativt klar mannsovervekt (57-43) . Alderssammensetningen viser imidlertid noe interessant: Enten du leter blant unge under 30, 30+, 40+ eller 50-60, så finner du ca 1 av 3 Linkedin-brukere. Ergo er det nesten ingen aldersforskjeller ute og går, med unntak av 60+ som (foreløpig) ligger noe lavere.   

Blogg

Det har ikke lyktes oss å vaske fram gode tall for bloggerne. Men Ipsos har delt noen tall med oss knyttet til bloggleserne. I følge deres siste måling av dette, så leser om lag 1,4 millioner av oss av og til en blogg. De fleste (70%) leser blogg på månedlig basis, mens ca en av ti, eller 150 000, er daglige blogglesere. Nesten 6 av 10 unge leser blogg, 2 av 10 over 60 år. Ipsos har også registrert en klar kjønnsforskjell; ca 65 % av bloggleserne er kvinner. Temaene som det skrives om spenner seg over et bredt spekter, karakteristisk er at bloggerne opererer i ulike nisjer.

Twitter

Nesten en million nordmenn over 18 år har en Twitter-profil. Om lag halvparten av dem er der ukentlig eller oftere. Den daglige bruken faller noe, og det er primært blant unge at populariteten har avtatt litt, i de øvrige aldersgrupper er mønsteret stabilt. Det er en viss mannsovervekt på Twitter (54-46), primært i gruppen 30-40 år. Twitter har overrepresentasjon av folk med høy utdanning, bosatt i tettbygde strøk og med tilhørighet til venstresiden i politikken.


Foto: Kimikiro Hoshino AFP/NTB scanpix

Pinterest

Ca 300 000 brukere her til lands. Ekstremt kvinnedominert (82-18). Pinterest har nesten ikke brukere over 60 år, hovedtyngden er folk under 40 år. Det er en økning i den daglige bruken, men dagsbrukerne er fortsatt en relativt eksklusiv forsamling på om lag 50 000.

SoMe øker. Face i egen klasse. Kjønnsforskjeller

Gjør vi en liten oppsummering her, så befinner fremdeles Facebook seg i en helt egen klasse både når det gjelder størrelse og tidsbruk. En generell betraktning er at de unge går foran i de fleste sosiale medier, så kommer de middelaldrende etter. Men også eldre er i økende grad i ferd med å etablere seg flere steder.

Fem av de ni kanalene vi her har sett på, har kvinneovervekt: Face, Snap, Insta, blogg og Pinterest. Fire har overvekt av menn: Twitter, Youtube, Linkedin og G+. Så kan vi undres over årsakene til dette, vi skal i denne omgang nøye oss med å peke på at et fellestrekk ved «kvinnekanalene» er mye bilder og stort innslag av privat og personlig kommunikasjon, mens ett trekk ved «mannekanalene» er at brukerne visere fram en proffere side, mer meningsbryting og jobbpreget kommunikasjonsform.

Og helt til slutt: Sosiale medier vokser. Fortsatt.

Denne artikkelen ble først publisert på sosialkommunikasjon.no