hits

Herr «Bademinister»!

 

Kunnskapsministeren vil avvikle ordnigner der norske studenter kan studere i utlandet, og få studiepoeng fra norske høyskoler. 

 

 

Av Rolf Salveson, programansvarleg Høgskulen i Sogn og Fjordane/Gateway College, 2006-dd
Rolv Salveson

Sogndal 10. juni 2014Utdanningsministeren T. R. Isaksen vil avvikle det han kallar «Badestudier» - snarast. Han grunngjev avviklinga med at han er sterkt i tvil om kvaliteten på studia. Aktørane som driv utdanninga, studentane, foreldre, faglærarar er provoserte over ministeren sitt utspel. Spørsmålet er:

Kva veit ministeren om studiekvaliteten på det han kallar «såkalla badestudier»? - og korleis kan han vurdere kvaliteten utan først å undersøke den?

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) har hatt samarbeidsavtale med Gateway College (GC) sidan 2006 om desentralisert idrettsutdanning.  Påstanden frå ministeren om manglande studiekvalitet er særs uheldig og har store negative konsekvensar, - mest for studentane som risikerer å sitte att med eit B-stempla vitnemål, men også for vår eigen institusjon, som også får påført eit B-preg

Samfunn i endring?

Med tida endrar ting seg, og vi ser at fleire ungdommar vil reise ut i verda. Ungdom må sjølvsagt sjølv får velgje kva dei vil studere. Dei vil reise meir, oppleve «eksotiske» kulturar, dei vil gjerne vere fysisk aktive (det er vel bra, med tanke på skattepengane?) ? gjerne ta utdanning samstundes ? og dei vil gjere det no! Reising og opplevingar kan ha ein verdi i seg sjølv, og dersom ein ungdom får vere 3-4 månader i ein framand kultur og lære litt om korleis dei tenkjer og har det, så har det kanskje ein verdi det også? Internasjonalisering (reise ut aleine, plass på universitet, undervisning på framandspråk) vert kanskje opplevd som eit soloprosjekt, der faga ein tek kanskje ikkje alltid er kompatible til det norske utdanningssystemet. Ein «ekte» internasjonalisert student kostar skattebetalarane dobbelt så mykje som ein desentralisert badestudent?

 

Bakgrunn for irritasjon over utspelet til ministeren om mangel på kvalitet

Årsaka til at eg er negativ til utspelet frå ministeren er først og fremst at han B-stemplar HiSF si desentraliserte idrettsutdanning, og dermed samstundes  B-stemplar vårt eige idrettsinstitutt!

 

Kompetanse og gjennomføring

Vårt «badestudium» er underlagt nøyaktig dei same kvalitetskrava som vi nyttar her ved vårt idrettsinstitutt. Vi nyttar dei same studieplanane, emneplanene, tilsette med lektor- eller førstekompetanse, same arbeidskrav, eksamensform,  sensurform (både ekstern og intern sensor), opptakskrav, vitnemål, emne- og studieevalueringar ? i det heile tatt er utdanninga vår forankra i HiSF sitt kvalitetssystem. 

 

On Campus

Samfunnet ønskjer seg heiltidsstudenten tilbake, helst på Campus, for å betre gjennomstrøyminga, og dermed også samfunnsøkonomien. Studentane på Bali oppheld seg på Campus (forlesingssal, treningsrom ute og inne), dei har ingen jobb «på si» og kan difor i større grad enn studentar heime reknast for fulltidsstudentar. 19-20 år gamle studentar nyttar elles fritida mykje likt om dei bur heime eller borte. Lærarane bur også på Campus og er tilgjengelege i langt større grad enn her heime.  I stor grad realiserar vi visjonen om å vere «tett på « studenten», og dermed «studentar som trives»...  

 

Kvifor kjem så dette utspelet frå ministeren?  Kva  med å kvalitetssikre ministeren sine påstandar?

NOKUT - er ministeren sitt organ for kvalitetssikring av høgare utdanning i Norge. Vi har ikkje registrert nokon uttale frå NOKUT som støttar ministeren sitt utspel om dårleg kvalitet. Vi ser gjerne at NOKUT gjennomgår kvaliteten på vår utdanning.    

 

Konsekvensar av ministerens utspel

Ministeren har sett  høgskulen, faglærarar, studentar, foreldre i diskreditt med sin uttale om manglande studiekvalitet ? utan å kunne dokumentere det. Då blir du «Bademinister»!!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar