hits

Derfor er Børsen på redkordnivå

Fall i volatilitet bra for risiko-aktiva

De siste fem årene har vært gode år for investorer i aksje- og obligasjonsmarkedene. Begge aktivaklasser har gitt positiv avkastning.  Vi kan se dette ved å sammenligne verdiutviklingen for fire av Alfred Bergs fond og Oslo Børs? aksjeindeks OSEBX.  Hvert av fondene representerer ulike eksponeringer: pengemarked, obligasjoner med god kredittkvalitet, høyrenteobligasjoner og aksjer.


 

Finansteorien forteller oss at det ikke er mulig å si noe om fremtidig avkastning ved å se på historisk avkasting. Til tross for dette er det mulig å si noe om den relative attraktiviteten gitt risikonivået i finansmarkedene. 

Hvis vi bruker dataene i figuren over til å beregne rullerende volatiliteter, altså kurssvingninger, eksempelvis over siste 12-måneders periode, så får vi i bildet i figuren under.  Den tydeligste utviklingen over denne perioden er at volatiliteten, eller risikoen, i aksjemarkedet har avtatt betydelig. 
Arne Eidshagen, forvalter i Alfred Bergs høyrentefond.

Volatiliteten i høyrentemarkedet ligger også under snittnivået i perioden.  Rimeligvis er det en sammenheng mellom risiko i aksjemarkedet og risiko i høyrentemarkedet, siden begge er verdipapirer utstedt av selskaper; ofte de samme selskapene.  For høyrentemarkedet er det naturlig å tenke på volatiliteten som et mål på hvor nær selskapene er mislighold.

Fallende risiko er positivt for risikable aktiva.  Når risikonivået har blitt lavere bør verdsettelsen av verdipapirene være høyere.  Dette gjør aksjemarkedets prising på nøkkeltall kan være høyere enn tidligere, og at høyrentemarkedets kredittpåslag er lavere enn tidligere.  Slik jeg ser det reflekterer disse endringene redusert risiko snarere enn at markedene har blitt dyre. 
Skrevet av:
Arne Eidshagen, forvalter i Alfred Bergs høyrentefond.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar