hits

ØKOKRIMS MANGLENDE EVNE TIL Å INNRØMME FEIL, OG FEIL FOKUS

kommentarer
Det var med stor interesse og gjenkjenneldse jeg leste advokat Jon Wessel-Aas's kronikk i DN 4. februar, samt advokat Stordrange om samme tema.

Wessel-Aas skriver om det opplagte,men dog ytterst skremmende, som er at makt korrumperer. Det er tilnærmet uunngåelig at makt uten kontrollinstanser og klare regler, ikke vil føre til maktmisbruk over tid. Alle advarslene fra dommere og advokater når loven ble lempet på i 1999 har dessverre slått til. At kontrollutvalget ikke får faktisk kontrollere er en skandale som bidrar til at maktmisbruk fortsetter.

Økokrim driver systematisk maktmisbruk i dag og Wessel-Aas nevnte Torben Myhre og Wolland saken som ferske eksempler, men det er et stort antall andre tilfeller. Jeg oppfordrer personer og advokater til å stå frem for å få et system er en rettstat verdig.

SIKTET FOR Å HA LEKKET OM ET SELSKAP JEG ALDRI HAR MØTT. HVORDAN KAN DET SLIPPE IGJENNOM TINGRETTEN?

Jeg har ikke interessert meg veldig rettsikkerhet før jeg plutselig i juni 2011 ble siktet for å ha lekket om forhandlinger med et selskap jeg ikke har hørt om, og langt mindre møtt, på det påståtte lekkasje tidspunktet.

Spørsmålet er hvordan det er mulig at noe slikt kan skje?

Økokrims leder dekker seg bak domstolene som gir dem "lov". Dette fraskriver ikke Økokrim å gjøre en kvalitativ,objektiv og god etterforskning og å følge loven,noe Schea synes å mene de ikke trenger å gjøre. Økokrim opptrer som fornærmet i saken, ikke som et objektivt påtaleorgan.

Jan Vestrum.

Videre er det helt åpenbart at domstolene kun er  blitt et rent sandpåstrøings organ, som sågar regelrett samarbeid med Økokrim om å dekke over hverandres feil og spare hverandre for "ekstra" arbeid.

Jeg viser til artikkel i DN lørdag 2 februar hvor det går frem at statsadvokat Horn skriver at for å "spare" dommer Martens "for merarbeid" endrer siktelsen han mot meg fra en paragraf med strafferamme 1 år til 6 år. Hvor er rettsikkerheten i dette?

KORRUPSJON MELLOM ØKOKRIM OG TINGRETTEN

Realiteten for Horns ønske om å endre siktelsen, som skjer uten dokumentasjon,argumentasjon og i det lukkede rom med dommeren, er at statsadvokat Horn har fått tilsendt en rapport fra advokatfirma Thommessen som viser at siktelsen mot meg er umulig. Thommessen fastslår bl.a i rapporten at min aller første kontakt med selskapet jeg skal ha lekket om er hhv ca 6 og 10 uker ETTER det påståtte lekkasjetidspunktet. Statsadvokat Horn velger bevisst IKKE å sende den mottatte rapporten til Tingretten som ikke er noe annet enn ren tilbakeholdelse av bevis og fortjener oppmerksomhet fra Spesialenheten  for politisaker.

Alt som skjer i det lukkede rom og mellom maktmennesker som hjelper hverandre går rett i kjernen på Transparency International's definisjon av korrupsjon.

 

DOMSTOLEN GJØR INGEN KONTROLL

Dommer Martens har åpenbart ikke lest papirene fra Økokrim da hun ikke ser at det er en annen siktelse på meg enn de to andre siktede. Hun gjør en beslutning på feil rettslig grunnlag. Såvel Dommer Martens som Økokrim fjerner så senere alle hard kopier og spor i Tingrettens og Økokrims datasystemer. Det er en serie merkverdigheter og selvmotsigelser  i det materialet politiet sender over som dommeren burde ha sett hvis hun faktisk hadde lest det hun fikk oversendt.

Dommeren hevder ikke å huske noen ting fra saken til tross for at hun er blitt "forelest loven" av statsadvokat Horn, diverse endringer ble gjort og masse presse omtale. Hvis jeg møter i retten med så dårlig husk er jeg ganske overbevist om at dommer Martens ikke ville tro meg. Det som er bemerkelsesverdig med dommer Martens korrespondanse med sorenskriveren er ikke bare hennes dårlige husk, men hennes uvilje til å gå tilbake å se på hvilke saker hun faktisk behandlet disse dagene, når Økokrim papirene kom inn osv, og derigjennom sannsynliggjøre at hun faktisk har gjort den jobben hun skal gjøre. Jeg forventer at sorenskriveren sørger for at man analyserer de aktuelle datoene.

Statsadvokaten har behov for å bokstavelig sagt konstruere opp en ny siktelse fordi han har fått dokumenter fra advfirma Thommessen som viser opprinnelig siktelse var umulig og derved må en planlagt aksjon avlyses, noe som synes å være et prestisjenederlag. Horn gjør så vondt verre,ved å konstruere opp en ny siktelse uten grunnlag. Dommeren har behov for å skjule hun overhode ikke har lest papirene hun har mottatt og derigjennom grovt brutt sine plikter.

Dette er åpenbar korrupsjon som har påført tre enkeltpersoner og deres familier enorme påkjenninger basert på en umulig siktelse. Intex sine aksjonærer har tapt vesentlige beløp som følge av en oppkonstruert siktelse. Kan vi virkelig ha et system som muliggjør noe slikt?

ØKOKRIMS MISSFORSTÅTTE FOKUS

Vi er alle tilhengere av både et sterkt og effektivt politi, men dessverre har vi over det siste året sett en veldig tydelig svakhet hos norsk politi. Politiet synes å være ute av stand til å innrømme feil. Politiet går svært langt i å forsøke å dekke over feil de har gjort. Dette har vi sett går helt opp til politidirektør nivå. I Økokrim synes fokuset å være på presseomtale,og antall saker, i stedet for at sakene er riktige. Det blir tydeligere og tydeligere at dette har tatt helt overhånd. Pga media fokuset fra Økokrims side, blir det ikke lenger snakk om rett og galt, men å tape eller vinne. Pressefokus og antall saker har ikke noe godt politiarbeid å gjøre og er ikke rettstaten verdig.

Da jeg leste Schea's kommentarer i Aftenposten få dager tilbake hvor han klaget over at Økokrim hadde for få saker i 2012, og det var mye å ta tak i, så må bevilgende myndigheter gå Økokrim etter i sømmene. Det bør være innhold, og ikke antall saker Schea bør være opptatt av. Advokat Wessel-Aas viser til saker som må ha kostet millioner av kroner, hvor siktelsene synes usannsynlige og oppkonstruerte.

Når Økokrim bruker 30-40 personer i en aksjon mot meg og de to andre siktede, som de må vite er umulig, kommer Schea's kommentarer i et underlig lys. Hvis sakene Økokrim føler de må ta tak i er så oppkonstruerte som min, viser det så til de grader at makt korrumperer og er et stort rettsikkerhetsproblem som må tas på alvor nå.

Siktelsen mot en av de to andre siktede er nå droppet, som viser opprinnelig siktelse ikke hadde rot i virkeligheten. Hva gjør Økokrim så?Jo de har drevet et frenetisk søk i datamateriale de har fått tilgang(ulovlig) på gjennom en åpenbart uriktig siktelse i et forsøk på å finne noe annet. I prosessen ringer de mine bankforbindelser og oppfordrer dem til å si opp kundeforholdet , "si fra til Økokrim og ikke meg så de kan få "tatt grep"".

Et stort antall personer er blitt innkalt til avhør for forhold som har lite eller intet med opprinnelig siktelse å gjøre. Basert på dette er en ny oppkonstruert siktelse kommet på bordet. Skal vi virkelig ha det slik at politiet skal kunne konstruere opp en siktelse uten rot i virkeligheten for så å kunne trakassere deg i årevis etterpå? Hva slags samfunn, rettferdighet, rettspraksis og ressursbruk er dette?

POLITIET MÅ HA EVNE TIL Å INNRØMME FEIL

Der det jobbes kan det gjøres feil, men når feilen oppdages, innrøm feilen. Hvis politiet ikke har evne til å innrømme feil så vil respekten for politiet forsvinne og ingen blir vinnere. Feilen blir nærmest utilgivelig når den forsøkes skjult med nye feil og overgrep.

Statsadvokat Horn; jeg hadde aldri hørt MCC8 når Økokrim påstår jeg skal ha lekket. Jeg har ikke hatt noen kontakt overhode med din backupteori Jinchuan. Dette  visste du senest 14. Juni. Allikevel går du igang med en aksjon du vet er ubegrunnet. Du har gjort tre personer og deres familier stor urett.

Jan Vestrum